IJK 2013 en Nazareto, Israelo

כנס אספרנטו 2013 – ברכת שר התיירות, דר. עוזי לנדאו

באי הכנס ואורחים יקרים,

ברוכים הבאים לישראל, Saluton!

אני שמח וגאה לברך אתכם בפתח כנס האספרנטו הצעיר הבינלאומי ה-69, אשר נערך בישראל, בעיר נצרת.

בחרתם להגיע לישראל, אל לב-לבו של המזרח התיכון, בתקופה בה האזור כולו מיטלטל ובוער, בימים בהם חוסר הוודאות והאנדרלמוסיה משתלטים על מדינות האזור.

המציאות הנוכחית מלמדת אותנו על חשיבותה של שפה משותפת, כמו גם על חשיבות ערכים של תקשורת בין פרטים, בין קבוצות ובין מדינות. זהו, בעיניי, ערכה הרב של שפת האספרנטו.

האספרנטו נושאת חזון של שפה אחת לעמים שונים, קידום תקשורת והבנה בין איש לרעהו; החזון העומד בבסיסה הינו חוצה תרבויות, חוצה גבולות וחוצה תקופות.

היפה והמיוחד באספרנטו, הוא כי אין מדובר בעניין טכני בלבד, כי אם במהות: התקשורת מקיימת ערוץ לישירות אנושית, לחום בין אישי החשוב כל כך לפיתוח ולביסוס מערכות יחסים בין אנשים ובין אומות; ושפה מתוכננת זו – מטרתה לגשר על פערי תקשורת בעולמנו, כדי לקרבנו זה לזה לכדי הבנה ושלום.

אני מאמין, כי העובדה שישנם כאלה המוכנים לעשות מאמץ פעיל וללמוד שפה חדשה – יש בכך כדי ללמדנו על הכבוד שהם רוחשים לזולת; על היכולת להבין את הסביבה בה הם חיים; על בחירתם בכבוד ובשיתוף – לנו ולסובבים אותנו ועל מאבקם למען עולם טוב יותר.

במידה רבה, הבחירה בישראל – ובנצרת בפרט – לקיום הכנס השנתי היא סמלית. אזרחי ישראל הגיעו אליה מכל קצוות תבל – ערב רב של תרבויות, שפות, דתות, מטעמים, צלילים ומנהגים. חרף השוני ולמרות הפערים אשר אפיינו את תחילת הדרך – הישראלים מצאו את הדרך לגשר על הפערים ולייצר שפה תרבותית חדשה, אם תרצו שפה "ישראלית".

היכולת להתגבר על פערי התקשורת הצליחה לייצר, בתוך הבעירה של המזרח התיכון, מדינה של שלטון חוק, מדינה שהיא אי של יציבות ודמוקרטיה, המושתתת על ערכים של כבוד האדם וחירותו, שוויון בין המינים וחופש דת, חופש ביטוי ותקשורת – כפי שתיווכחו בעצמכם במהלך שהותכם כאן.

מתוך ערכים אלה, המנחים אותנו תמיד, אנו מוקירים את נחישותכם לייצר מכנה משותף בדמותה של שפת האספרנטו, ומאמינים שזהו צעד בדרך חשובה: הדרך להבנה ושיתוף פעולה בין בני אדם, בין עמים ובין מדינות.

משרד התיירות ישמח לעמוד לרשותכם בעת שהותכם בישראל, כמו גם בהמשך הדרך. אני מאחל לכם כנס מוצלח ופורה.

יישרו כח!

ב ב ר כ ה,

ד"ר עוזי לנדאו

[ באספרנטו / en Esperanto ]